KDO JSME?
 
 Jsme křesťané, kteří věří v živého Ježíše Krista, který změnil naše životy.Od července roku 2012 jsme byly vyslani a působíme jako misijní společenství, pro obyvatele Ústeckého Kraje.  Hlásáme dobrou zprávu-evangelium o záchraně a pomoci v Ježíši Kristu, který je pro každého člověka. Spolupracujeme s mateřskou církví v Ostravě, kterou vede pastor  Oskar Najt.   Web:  https://krestanska-misie-ostrava.webnode.cz/
 
 
 
finance a podpora ?
Věříme biblickému principu darů a Božího zaopatřeni.
 

 

PROČ TO DĚLÁME ?

Záměrem naší činnosti je seznamovat lidi s křesťanskými  hodnotami a principy, a tak jim  pomáhat vytvářet podmínky pro zkvalitnění jejich morální, sociální a společenské situace. Věříme v trojjediného Boha, který vše stvořil. Věříme, že skrze Božího Syna – Ježíše Krista mohou být lidé zachráněni, změněni a uzdraveni, tak jak o tom hovoří Bible. Takto změněný člověk zakoušející realitu všemohoucího Boha může vést hodnotný zodpovědný způsob života, osvobozený od drog, alkoholu, cigaret, morálních a společenských přestupků a deliktů. Proto je součástí naší práce uvádět ve známost zprávu o Ježíši Kristu – evangelium tak, aby lidé mohli zakusit, že jeho existence je skutečná a mohli se pro něj rozhodnout a následovat jej. Pro ty, kteří se tak rozhodnou, poskytujeme následnou péči ve formě biblického vyučování a poradenství v otázkách křesťanského života.

 

DĚTI A MLÁDEŽ

 

Důležitou součástí naší činnosti je práce s dětmi a mládeží, neboť ony jsou budoucí generací  naší populace. Cílem této práce není jen momentální krátkodobá aktivita, která by jim pomohla užitečně využít volný čas, ale také vklad pro jejich budoucnost. Vyučováním a osvojováním křesťanských principů v útlém věku je možno u dětí a mládeže  vypůsobit trvalou změnu v jejich charakteru, myšlení a chování tak, aby se nenechaly strhnout zhoubnými negativními vlivy svého okolí (drogy, alkohol, automaty, předčasný sex, kriminální činnost), ale aby se dovedly  od těchto škodlivých životních trendů oddělit. Věříme, že právě  mladá generace, jejíž život je proměněný a zbudovaný na křesťanských principech může  v budoucnu ovlivnit životy lidí ve svém okolí.